fbpx

Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
   1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest frima MONIKA NATERAS-KACZMAREK z siedzibą w Gold Coast (adres siedziby i adres do doręczeń: 2/1 Souter St, Nerang 4211, Australia); wpisana do Australian business number 76297185548, adres poczty elektronicznej: inbetween.mn@gmail.com – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem: zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
 2. Monika Nateras-Kaczmarek, działająca jako InBetween Revolution, jest zobowiązana do świadczenia wysokiej jakości usług, a niniejsza polityka prywatności określa nasze bieżące zobowiązania wobec Ciebie w odniesieniu do sposobu, w jaki zarządzamy Twoimi danymi osobowymi.
  Przyjęliśmy australijskie zasady polityki prywatności (APP) zawarte w ustawie o prywatności z 1988 r. (Cth) (ustawa o prywatności). NPP regulują sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przechowujemy, zabezpieczamy i usuwamy Twoje dane osobowe.
  Kopię Australijskich Zasad Prywatności można uzyskać ze strony internetowej Biura Australijskiego Komisarza ds. Informacji pod adresem www.aoic.gov.au
 3. Co to są Dane osobowe i dlaczego je zbieramy? Dane osobowe to informacje lub opinie, które identyfikują osobę. Przykłady gromadzonych przez nas danych osobowych obejmują nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonów i faksów. Te Dane Osobowe są pozyskiwane na kilka sposobów, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pośrednictwem naszej strony internetowej www.inbetweenrevolution.com, z mediów i publikacji, z innych publicznie dostępnych źródeł, z plików cookie oraz od stron trzecich. Nie gwarantujemy linków do stron internetowych ani zasad autoryzowanych stron trzecich.
  Gromadzimy Twoje Dane Osobowe głównie w celu świadczenia Ci naszych usług, dostarczania informacji naszym klientom i marketingu. Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów drugorzędnych, ściśle związanych z celem podstawowym, w okolicznościach, w których można racjonalnie oczekiwać takiego wykorzystania lub ujawnienia. Możesz zrezygnować z subskrypcji naszych list mailingowych/marketingowych w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pisemnie.
 4. Wrażliwa informacja
  Informacje wrażliwe są zdefiniowane w ustawie o ochronie prywatności i obejmują informacje lub opinie dotyczące takich rzeczy, jak pochodzenie rasowe lub etniczne danej osoby, poglądy polityczne, przynależność do stowarzyszenia politycznego, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związku zawodowego lub innej organizacji zawodowej, przeszłość kryminalna lub informacje zdrowotne.
  Informacje wrażliwe będą wykorzystywane przez nas wyłącznie:
  • W podstawowym celu, w jakim został uzyskany
  • Do drugorzędnego celu, który jest bezpośrednio związany z głównym celem
  • Za Twoją zgodą; lub gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.
  Osoby trzecie
  Tam, gdzie jest to uzasadnione i wykonalne, będziemy zbierać Twoje Dane Osobowe tylko od Ciebie. Jednak w pewnych okolicznościach możemy otrzymać informacje od osób trzecich. W takim przypadku podejmiemy uzasadnione kroki, aby upewnić się, że jesteś świadomy informacji dostarczonych nam przez stronę trzecią.
  Ujawnianie danych osobowych
  Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione w wielu okolicznościach, w tym:
  • Tam, gdzie jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.
  Bezpieczeństwo danych osobowych
  Twoje dane osobowe są przechowywane w sposób, który w rozsądny sposób chroni je przed niewłaściwym wykorzystaniem i utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.
  Gdy Twoje Dane Osobowe nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały uzyskane, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zniszczenia lub trwałej deidentyfikacji Twoich Danych Osobowych. Jednak większość Danych osobowych jest lub będzie przechowywana w plikach klientów, które będą przez nas przechowywane przez co najmniej 7 lat.
  Dostęp do Twoich danych osobowych
  Możesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych oraz je aktualizować i/lub poprawiać, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pisemnie.
  Monika Nateras-Kaczmarek nie pobierze żadnej opłaty za Twoje żądanie dostępu, ale może pobrać opłatę administracyjną za dostarczenie kopii Twoich Danych Osobowych.
  W celu ochrony Twoich danych osobowych możemy wymagać od Ciebie identyfikacji przed udostępnieniem żądanych informacji.
  Utrzymanie jakości Twoich danych osobowych
  Jest dla nas ważne, aby Twoje dane osobowe były aktualne. Podejmiemy uzasadnione kroki, aby upewnić się, że Twoje dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne. Jeśli okaże się, że posiadane przez nas informacje nie są aktualne lub są niedokładne, prosimy o poinformowanie nas tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli zaktualizować nasze rejestry i zapewnić, że będziemy mogli nadal świadczyć Państwu wysokiej jakości usługi.
  Aktualizacje zasad
  Niniejsza Polityka może od czasu do czasu ulegać zmianom i jest dostępna na naszej stronie internetowej.
  Reklamacje i zapytania dotyczące polityki prywatności .
  W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących naszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem:
  inbetween.mn@gmail.com
 1.  
polityka prywatności